Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку

Кафедра фізико-хімічних основ технології металів

Вступ(абітурієнтам) Новини Корисні посилання Контакти На головну

Інформація для вступників

ВСТУП НА 1 КУРС (за сертифікатами ЗНО)

Важливо!

Починаючи з 2016 року подача документів для участі у конкурсі для вступу на 1 курс освітній ступінь "бакалавр" здійснюється тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

Подача заяви в електронній формі здійснюється через сайт Електронний вступ .

У період з 1 липня 2019 року по 22 липня 2019 року вступнику необхідно зареєструватись в системі за Інструкцією

Після успішної реєстрації в ЄДЕБО необхідно подати електронну заяву для вступу на кафедру, обравши:
- вищий навчальний заклад - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- факультет - Інженерно-фізичний;
- спеціальність - 136-"Металургія";
- пріоритетність заяви (цифри від 1 до 7, де 1 - найвища пріоритетність, 7 - найнижча пріоритетність).
Важливо! Для підвищення ймовірності вступу на кафедру необхідно обирати пріоритетність заяви 1.

Правилами прийому встановлено перелік конкурсних предментів ЗНО, мінімальна кількість балів та вагові коефіцієнти:

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою
Українська мова та література 0,2 100
Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
Фізика або іноземна мова(сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання тільки 2018 року) 0,2

Вага середнього бала атестата - 0,05;
Вага додаткового бала СДП - 0,05;
Максимальний конкурсний бал - 200.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлюються згідно додатків до Правил прийому. К4 дорівнює 0,05. К5 дорівнює 0,05 в разі успішного закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського при вступі на спеціальність 136 - Металургія.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Таким чином, вступник може набрати загальну сумарну кількість балів, яка не перевищує 200. База ЄДЕБО в визначений час автоматично формує рекомендації на зарахування на місця державного замовлення усіх вступників з урахуванням їх сумарної кількості балів та визначених пріоритетів. Після отримання рекомендації абітурієнту необхідно буде надати в Приймальну комісію відповідного ВНЗ оригінали документів.

Прийом документів в електронній формі здійснюється цілодобово в термін з 10 по 22 липня 2019 року.

Етапи вступної кампанії на 1 курс ступеня "бакалавр" наведені в таблиці:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01.07-22.07.19, 18-00
Початок прийому заяв та документів 10.07.19
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16.07.19, 18-00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22.07.19, 18-00
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід)*
*(для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України)
1.07-10.07.19
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-ї години 26.07.19
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-ї години 31.07.19
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12-ї години 01.08.19
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 07.08.19

В паперовій формі подають документи тільки ті вступники, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі, або право на зарахування за квотами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві в документах, що засідчують особу, в документах про повну загальну середню освіту або у сертифікатах ЗНО.

- Перелік документів для вступу на 1 курс для отримання ступеня "бакалавр" для вступників, які повинні подавати документи в паперовій формі

Для вступу на 1 курс для отримання ступеня "бакалавр" необхідно особисто представити Приймальній комісії (16 корпус, 122 кімната) наступні документи:
1) Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови 2018-2019 років та його ксерокопію. Абітурієнти, які вступають на заочну форму навчання, отримали повну середню освіту до 2007 року і не мають сертифіката ЗНОЯО можуть складати вступні випробування;
2) Паспорт та його ксерокопію, або свідоцтво про народження + довідку за ф.3 (приписка) з паспортного столу та їх ксерокопії - для тих, кому нема 16 років;
3) Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат або диплом) з додатком (номери та дати в атестаті та додатку повинні співпадати!) та їх ксерокопії;
4) 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
5) 2 поштові конверти з марками (один конверт зі зворотньою адресою);
6) Ідентифікаційний код та його ксерокопію;
7) Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів в паперовій формі здійснюється в учбовому корпусі № 16 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 122. Приймальна комісія працює з 9.00 до 17.00. Прийом документів проводиться з 10 по 22 липня 2019 року (для абітурієнтів з сертифікатами ЗНОЯО) та з 12 по 20 липня 2018 року (для абітурієнтів, які повинні складати вступні випробування).

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати за наступними посиланнями:
- Інструкція з електронного вступу
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році
- Інші нормативні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Абітурієнти, які бажають покращити свої шанси при вступі на 1 курс ступеня "бакалавр", мають можливість пройти навчання на підготовчих курсах факультету довузівської підготовки при КПІ ім. Ігоря Сікорського. Після закінчення курсів, кожен абітурієнт отримує до свого сумарного рейтингу до 10 балів додатково. Термін навчання на підготовчих курсах - 6 місяців. Запис на підготовчі курси відбувається по тел. 454-9156 до 20 листопада. При записі на підготовчі курси необхідно чітко вказати спеціальність та спеціалізацію - "Металургія" та "Спеціальна металургія".

ВСТУП НА 1 КУРС (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно! Екзамени проходитимуть з 23 по 25 липня. Не впусти можливість!

Прийом документів для вступу на 1 курс ступеня "бакалавр" за інтегрованими планами підготовки на базі молодшого спеціаліста здійснюється в учбовому корпусі № 16 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 122. Приймальна комісія працює з 9.00 до 17.00.

- Перелік документів для вступу на 1 курс для отримання ступеня "бакалавр" за інтегрованими планами підготовки на базі молодшого спеціаліста

Для вступу на 1 курс за інтегрованами планами підготовки на базі ступеня "молодший спеціаліст" (на заочну контрактну форму навчання) необхідно особисто представити Приймальній комісії (16 корпус, 122 кімната) наступні документи:
1) Паспорт та його ксерокопію;
2) Диплом молодшого спеціаліста з додатком та їх ксерокопії;
3) 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
4) 2 поштові конверти з марками (один конверт зі зворотньою адресою);
5) Ідентифікаційний код та його ксерокопію;
6) Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).
7) Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики, фізики (або іноземної мови) - за бажанням. У випадку відсутності сертифікату доведеться складати вступні випробування.

Інформацію щодо правил прийому та умов вступу на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста можна отримати за наступним посиланням:
- Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)
- Додаток 2

ВСТУП НА 5 КУРС (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня до 9 липня, другий етап – з 5 серпня до 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Освітня програма підготовки магістрів професійного спрямування

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня Магістра

Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського
Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщуються на сайтах факультетів та інститутів та на сайтах відповідних кафедр.

Для вступу на 5-й курс на навчання за ступенем "магістр" (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форми навчання) на базі ступеня "бакалавр" необхідно особисто представити Приймальній комісії (16 корпус, 122 кімната) наступні документи:
1) Паспорт та його ксерокопію;
2) Диплом бакалавра за будь-яким напрямом підготовки з додатком (номери та дати в дипломі та додатку повинні співпадати!) та їх ксерокопії;
3) 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
4) 2 поштові конверти з марками (один конверт зі зворотньою адресою);
5) Ідентифікаційний код та його ксерокопію;
6) Документи, які засвідчують наукові внески (ксерокопії статтей, тез доповідей конференцій і т.д.);
7) Заяву (пишеться особисто в кімнаті Приймальної комісії).

Прийом документів здійснюється в учбовому корпусі № 16 КПІ ім. Ігоря Сікорського в кімнаті 122. Приймальна комісія працює з 9.00 до 17.00. Прийом документів проводиться з 22 липня по 01 серпня 2019 року.

У випадку відповідності наданих документів і наявності диплому бакалавра, що відповідає спеціальності "Металургія", абітурієнти допускаються до складання основного фахового вступного випробування. Питання та критерії оцінювання основного фахового вступного випробування наведені в Програмі основного фахового вступного випробування.

У разі невідповідності бакалаврського диплому спеціальності "Металургія", перед складанням фахового вступного випробування абітурієнт повинен скласти додаткове фахове вступне випробування, за результатами якого приймається рішення допускати абітурієнта до складання основного фахового вступного випробування чи ні. Питання та критерії оцінювання додаткового фахового вступного випробування наведені в Програмі додаткового фахового вступного випробування.

Окрім фахового вступного випробування абітурієнти також повинні скласти вступне випробування з іноземної мови.

Питання та критерії вступного випробування з іноземної мови наведені в Програмі вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування.

Після складання усіма абітурієнтами іспитів буде розраховано їх рейтинг, який складається із балів фахового вступного випробування (максимум 10 балів), середнього балу диплому (максимум 5 балів), результату іспиту з іноземної мови (максимум 5 балів) та балів за творчі досягнення (максимум 3 бали). За результатами рейтингу будуть надані рекомендації до вступу на бюджетну або контрактну форму навчання.

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати по наступним посиланням:
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році
- Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського
- Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Більш детальну інформацію щодо правил прийому та умов вступу можна отримати по посиланням на офіційні документи:
- Інструкція з електронного вступу
- Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році
- Інші нормативні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний секретар відбіркової комісії інженерно-фізичного факультету:
Лютий Ростислав Володимирович
Email: admin@fhotm.kpi.ua
Телефон: +38 044-204-99-13

Телефон гарячої лінії інженерно-фізичного факультету: +38 068-456-05-17

Адреса Приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського:
Вул. Політехнічна, 14, навчальний корпус 16, м. Київ
Телефони для довідок: +38 044-204-96-45, +38 044-204-96-46
Email: pk@kpi.ua
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі (вул. Металістів, 5А)

Шановні друзі !

Кафедра "Фізико-хімічні основи технології металів" - єдина кафедра в Україні, яка здійснює підготовку фахівців ступенів "бакалавр (bachelor)", "магістр (master)" та "доктор філософії (PhD)" за спеціалізацією "Спеціальна металургія" в рамках спеціальності " Металургія". Після закінчення навчання випускники кафедри отримують державний диплом, який дає змогу працювати за отриманим фахом на будь-якому вітчизняному або закордонному підприємстві.

Студенти, які навчаються за спеціалізацією "Спеціальна металургія" разом з фундаментальною підготовкою в областях теорії і практики металургії, виробництві литва та інших, набувають ґрунтовних знань в галузі виробництва металів і сплавів високої якості за допомогою сучасних спеціальних методів: електрошлакової, вакуумної, плазмової та електронно-променевої технологій, електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані та під час кристалізації. Метали і сплави, які отримуються за цими технологіями мають найвищі фізико-механічні властивості, що забезпечує їх використання у таких галузях техніки, де не можуть використовуватися звичайні метали і сплави, наприклад у середовищах з надвисокими (наднизькими) температурами, високим тиском та навантаженням, корозійно-активних та інших агресивних середовищах. Деякі метали, наприклад титан, тантал, вольфрам, цирконій, гафній, ніобій та інші, зовсім неможливо отримати звичайними методами, і тут на допомогу приходять технології спеціальної металургії. Але окрім виробництва спеціальних металів і сплавів спеціальна металургія дозволяє отримувати деталі спеціального призначення, наприклад лопатки турбін електростанцій, гвинти та колінчаті вали підводних човнів та судів, корпуси реакторів атомних станцій, відповідальні частини космічних кораблів та багато іншого.

Окрім спеціальних знань студенти кафедри отримують фундаментальні знання в області комп'ютерних технологій, включаючи розгляд таких відомих пакетів програм, як MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Visio, MS PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Visual Studio, MathCAD, AutoCAD, ArchiCAD, Компас-3D, SolidWorks, AutoDesk Inventor. Значну увагу приділено спеціальним розділам прикладної математики і методик побудови глобальних інформаційних систем в металургійній галузі, моделюванні та оптимізації систем і процесів спеціальної металургії, створенні автоматичних систем керування процесами спеціальної металургії та складанні відповідного програмного забезпечення, впровадження автоматизованих систем проектування конструкторської та технологічної документації та інше. В рамках даної спеціалізації також розгдядаються окремі елементи сучасних Інтернет-технологій: "Web-дизайн засобами HTML та JavaScript", "Програмування WEB-сайтів на мові PHP з використаннм баз даних MySQL", "Використання Flash, ActionScript, ActiveX та Applets для розробки інтерактивних WEB-сайтів та анімації " тощо.

Так як діяльність випускників кафедри нерозривно пов'язана з питаннями постійного забезпечення і підвищення якості металів та виробів, студенти спеціалізації додатково отримують навички в області сучасних методів контролю споживчих властивостей металургійної продукції та її сертифікації, міжнародного менеджменту та маркетингу, чинного законодавства, особливостей патентно - ліцензійної служби України та інших країн. Крім того, після закінчення навчання студенти зможуть самостійно розробляти та впроваджувати міжнародні системи якості на будь-яких підприємствах а також проводити їх акредитацію, вирішувати питання експертно-імпортних операцій з металургійною продукцією, проводити експертизи та атестацію технологій і устаткування на вітчизняних та закордонних підприємствах, критично порівнювати постачальників металургійної продукції у різних країнах. Значна увага приділяється питанням якості, концпеціям TQM, та впровадженням на підприєствах стандартів серії ISO 9000.

За спеціалізацією "Спеціальна металургія" в рамках спеціальності "Металургія" проводиться трирівнева підготовка фахівців:
- ступінь "бакалавр” (термін навчання 4 роки, на базі повної середньої освіти);
- ступінь "магістр” (термін навчання 2 (1,5) роки, на базі ступеня "бакалавр");
- ступінь "доктор філософії” (термін навчання 4 роки, на базі ступеня "магістр").

Студенти кафедри мають можливість навчатися на денному та заочному відділеннях, за бюджетною або контрактною формами. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Також є можливість готувати громадян іноземних держав за контрактною формою навчання.

Висока якість навчання базується на відомій в світі школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті. Серед викладачів кафедри 3 доктори технічних наук, 7 кандидатів технічних наук. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Костянтин Вікторович Михаленков.

Кафедра на протязі багатьох років співпрацює з відомими інститутами НАН України у галузі метало- та матеріалознавства, що входять до учбово-наукової Асоціації "Спеціальна металургія і металознавство" - інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова, а також з металургійними підприємствами України - ВАТ МК "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Маріупольський МК імені Ілліча", Криворіжський державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ "Запоріжський завод феросплавів", ВАТ "Запоріжкокс", Казенне підприємство "Запоріжський титано-магнієвий комбінат", ВАТ "Запоріжський алюмінієвий комбінат", УкрНДІспецсталь та інші. Лабораторні заняття, науково-дослідні роботи та переддипломні практики проводяться в сучасних лабораторіях інженерно-фізичного факультету та науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інститутів НАН України. Підтримуються творчі зв'язки з науковими і навчальними закладами Росії, Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії та інших країн.

Випускники кафедри мають глибокі знання з технічних, фундаментальних, гуманітарних і спеціальних дисциплін, досконало володіють сучасними технологіями в області ливарного виробництва і спеціальній металургії, економіці та організації виробництва, менеджменту та маркетингу сучасного підприємства, комп’ютерній техніці та програмуванні. Випускники кафедри після закінчення навчання володіють як мінімум однією іноземною мовою. Попит на випускників кафедри дуже високий і тому проблем з працевлаштуванням у них не існує. Отримані знання дозволяють їм працювати на промислових підприємствах будь-якого профілю, організовувати власні підприємства або працювати в інститутах НАН України. Найбільш здібні випускники отримують направлення на навчання в аспірантурі при кафедрі та інших інститутах НАН України. Практично щорічно кожний 4-й випускник кафедри вступає до аспірантури.

Під час навчання студенти кафедри мають можливість отримати другу вищу освіту паралельно з основною фаховою освітою у економічній, юридичній, банківській або технічній галузях. Після 2-го курсу у студентів є можливість пройти дворічну військову підготовку паралельно з основним навчанням у військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського і отримати звання офіцера запасу. Найбільш здібні студенти кафедри мають можливість закінчити фахову підготовку і отримати подвійний диплом в Німеччині на спільному українсько-німецькому факультеті, який був створений між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Отто-фон-Гьоріке (м. Магдебург, Німеччина).Шановні абітурієнти !

Ми чекаємо на гідну зміну щоб передати свої знання та досвід. Завтра Ви будете стояти у керма виробництва і підкоряти нові вершини. Будемо раді вітати Вас на кафедрі!

Наша адреса:
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9
кафедра "Фізико-хімічні основи технології металів"
тел. +38 044-238-73-67, +38 044-204-99-20
, admin@fhotm.kpi.ua

Більш детальну інформацію про правила прийому та умови вступу можна отримати за адресою:
http://pk.kpi.ua

Copyright © 2005-2019 Кафедра ФХОТМ, ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ
Designed by S. Rybak
Edited and supported by Y. Antonevich