Емблема кафедри ФХОТМ.Перехід на головну сторінку
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Новини Гостьова книга Форум Чат Дошка пошани Корисні посилання Адреса


Випускники інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ" (до 65-річчя факультету)

Метал є фундаментом економіки. Професія металурга в усі часи розвитку цивілізації завжди була однією із найважчих і найпочесніших. У металургів ніколи не було і немає легких буднів. Робота, пов’язана з одержанням металевих зливків і відливок, покращенням якості металевих виробів вимагає людей відданих, знаючих, творчих, енергійних і ініціативних.

Підготовка інженерів – металургів в Київському політехнічному інституті почалася на початку ХХ століття. Організатором металургійної спеціальності і керівником кафедри металургії на протязі біля чверті століття був Василь Петрович Іжевський (1863 – 1926) р.р. Під його керівництвом було підготовлено 156 інженерів – металургів.

Учнями В.П. Іжевського були: І.П.Бардін – всесвітньо відомий вчений, легендарна особистість в історії вітчизняної металургії, віце – президент АН СРСР; М.П. Чижевський, академік АН СРСР; В.Ю. Васильєв, член – кореспондент АН УРСР; П.О.Епік, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії в КПІ; М.І. Мозговой, який вперше в світі запропонував і провів в 30 роки ХХ століття продувку рідкого чавуну киснем на Київському заводі «Більшовик».

Широку популярність отримали наукові праці в області металургії і металознавства: І.А.Фещенко-Чопівського, В.А. Чернушевича, М.Г.Корсуньського, С.М.Кармазіна, В.П.Машковця, М.Ф.Олексієнко, Ф.М.Шамрая.

Масштабна і цілеспрямована підготовка інженерів – металургів почалася в 1944 році, коли всесоюзний комітет зі справ Вищої школи при Раді Народних комісарів СРСР 7 жовтня 1944 р. видав наказ «Про створення металургійного факультету в Київському політехнічному інституті»

Ідею створення металургійного факультету в КПІ, активно підтримували академік АН СРСР І.П.Бардін, президент АН УРСР О.О.Богомолець, член-кореспондент АН УРСР В.Ю.Васильєв, ректор КПІ О.С. Плигунов.

Першим деканом факультету (1944 – 1959) р.р. був Костантин Ілліч Ващенко, якому було доручено займатися оформленням всіх документів, підтримання зв’язків з відповідними урядовими організаціями Москви і Києва.

Завдання факультету – підготовка інженерів – металургів для промисловості і забезпечення висококваліфікованими спеціалістами матеріалознавчих інститутів академії наук України.

В 1975 р. факультет отримав назву інженерно-фізичний.

Спочатку до складу факультету входили кафедри:

- «Металургія сталі і промислових печей», завідувачем кафедри був призначений академік АН України М.М.Доброхотов, якого в 1950 р. замінив професор В.І. Явойський;

- «Металургія чавуну і теорія металургійних процесів», завідувачем кафедри призначений член-кореспондент АН України В.Ю.Васильєв;

- «Ливарного виробництва чорних і кольорових металів», завідувач кафедри доцент К.І.Ващенко, який в 1945 р. захистив докторську дисертацію і отримав звання професора;

- «Металознавства та термічної обробки металів», завідувач академік АН України В.М.Свешніков. В 1948 р. ця кафедра була реорганізована з утворенням двох кафедр: «Металознавство» під керівництвом академіка В.М.Свешнікова і «Термічна обробка металів» під керівництвом професора В.Н.Гриднева. На основі цієї кафедри створена кафедра «Термічна обробка і фізика металів» в 1952 р. В 1963 р. ці дві кафедри з’єдналися. Тепер на інженерно-фізичному факультеті є кафедра «Металознавства і термічної обробки».

В середині 50-х років підготовка інженерів по металургії чорних металів була припинена і кафедри «Металургія сталі і промислових печей» і «Металургія чавуну і теорії металургійних процесів” згідно відповідного рішення були скасовані і відкриті нові кафедри:

- в 1954 р. «Високотемпературні матеріали і порошкова металургія», завідувач кафедри член-кореспондент АН України Г.В.Самсонов;

- в 1956 р. кафедра «Автоматизація металургійних процесів і печей, завідувач кафедри професор В.С.Кочо;

- в 1975 р. кафедра «Фізика металів», завідувач кафедри професор О.В.Білоцький. підготовка інженерів зі спеціальності «Фізика металів» проводилась з 1952 р. на кафедрі «Термічна обробка і фізика металів»;

- в 1977 р. кафедра «Фізико-хімічні основи технології металів», завідувач кафедри професор Д.Ф.Чернега.

Основне завдання цієї кафедри в підвищенні теоретичної і прикладної підготовки студентів всіх спеціальностей факультету в області металургії. З повною підставою можна вважати, що ця кафедра стала правоприємницею двох перших кафедр факультету: металургії чавуну і теорії металургійних процесів; металургії сталі і промислових печей. У 1980 р. відповідно до наказу Міністра вищої і спеціальної освіти СРСР В.П.Єлютіна на цій кафедрі почали підготовку інженерів по «Спеціальній електрометалургії» в порядку спеціалізації, а з 1997 р. організована спеціальність «Спеціальна металургія». Ідея організації цієї спеціальності отримала активну підтримку Президента АН УРСР, директора ІЕЗ ім. Е.О.Патона академіка Б.Е. Патона, Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, член-кореспондента АН УРСР Г.Г.Єфіменка, ректора НТУУ «КПІ» академіка РАН і НАН України М.З.Згуровського.

Випускники факультету, а їх біля 10000, внесли значний внесок в розвиток науки металургійної, машинобудівної і інших напрямів виробництва держави.

В організації нових кафедр і спеціальностей приймали активну участь академіки Б.Е.Патон, В.Н.Гриднев, Б.І.Медовар, І.М.Федорченко, М.З.Згуровський, професори В.І.Шлюко, О.В. Білоцький.

Значна кількість випускників факультету (до 25 %) отримали направлення на роботу по запитам в інститути АН України матеріалознавчого напрямку і в галузеві науково-технічні організації, де проявили і проявляють себе відомими вченими, керівниками відповідних відділів. В учбових закладах України працювали і працюють на посадах проректорів, деканів, завідуючих кафедрами, професорів і доцентів. В металургійній і машинобудівній промисловостях відзначились директорами заводів, головними інженерами, начальниками цехів.

Серед випускників факультету 9 академіків і 18 член-кореспондентів, із них: О.І.Дихне і В.І.Трефілов – академіки Російської академії наук (РАН); В.І.Трефілов, Ю.В.Найдич, В.В.Немошкаленко, В.В.Скороход, І.М.Карп, П.С.Кислий, В.Л.Найдек, С.О.Фірстов, - академіки Національної академії наук України; Г.П.Борисов, В.П.Бондаренко, В.П.Гаврилюк, Г.Г.Гнесін, А.Я.Іщенко, Ю.М.Коваль, О.В. Курдюмов, Ю.Я.Мешков, Ю.В.Мільман, С.П.Ошкадьоров, Л.О.Позняк, С.І.Сидоренко, Ю.М.Солонін, В.М.Перелома, В.Ф.Хорунов, В.Т.Черепін, Д.Ф.Чернега – член–кореспонденти НАН України; Р.О.Андрієвський – член – кореспондент Киргизької академії наук.

З березня 1973 р. по 2001 р. Інститутом проблем матеріалознавства ім..І.М.Францевича НАН України керував академік НАН України і російської АН Віктор Іванович Трефілов. Академік НАН України Володимир Володимирович Немошкаленко працював директором Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України (1989 – 2002) р.р. Академік НАН України Ігор Миколайович Карп з 1986р. по 2002 р. керував Інститутом газу НАН України. Зараз він працює в цьому інституті Почесним директором. Академік НАН України Володимир Леонтійович Найдек з 1988 р. – директор Фізико-технічного інституту металів і сплавів НАН України. Академік Валерій Володимирович Скороход з 2002 р. успішно керує Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

По кількості академіків і член-кореспондентів НАН України і інших академій випускники факультету КПІ займають перше місце серед факультетів технічних вузів України.

148 випускників факультету захистили докторські дисертації і 558 кандидатські (це далеко не повні дані).

Серед випускників факультету значна кількість видатних діячів науки і техніки – Лауреати Державних премій СРСР і УРСР, премій Національної академії наук України, академій іноземних держав.

Виникає запитання: завдяки чому на цьому факультеті такі досягнення?

На факультеті приділяється виняткова увага створенню високоінтелектуального колективу викладачів для дбайливого виховання інженерних і наукових кадрів.

На факультеті в різні періоди працювали відомі вчені-металурги і матеріалознавці: академіки АН УРСР М.М.Доброхотов, В.М.Свечніков, В.Н.Гриднев, І.М.Федорченко; член-кореспонденти НАН України В.Ю.Васильєв, В.Г.Самсонов, Г.Г.Єфіменко; професори К.І.Ващенко, В.І.Явойський, О.О.Сігов. В.Г.Пермяков, В.С.Кочо, О.В.Білоцький А.Ф.Чижський, І.Х.Труш, М.В.Білоус. З відповідальністю ставляться до виконання своїх обов’язків нинішні професори, доценти, і асистенти, основна частина яких випускники факультету.

Деканами факультету працювали професори: К.І.Ващенко (1944 – 1959) р.р., А.Ф.Чижський (1959 – 1972) р.р., Д.Ф.Чернега (1972 – 1988) р.р. А.П.Сьомик (1988 – 2001) р.р., О.М.Бялік (2001 – 2005) р.р. В теперішній час факультет очолює доктор технічних наук, професор П.І.Лобода.

Значна увага приділялась і приділяється дружнім діловим стосункам деканата і кафедр з інститутами матеріалознавчого напряму НАН України: Інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона, Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, Інститутом металофізики ім..Г.В.Курдюмова, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля, Інститутом матеріалознавства ім.І.М.Францевича, Інститутом газу.

Керівництво цих інститутів надає місця для проведення практики студентів, створює відповідні умови для підготовки до захисту дипломних робіт, виконання науково-дослідних робіт. Тісні творчі і навчальні зв’язки з академічними інститутами підтверджуються організацією філіалів кафедри.

Видатні вчені цих інститутів поєднували і поєднують наукову діяльність і приймають участь в проведенні учбового процесу на факультеті: В.І.Трефілов, В.В.Скороход, В.В.Немошкаленко, Г.М.Григоренко, С.В.Ладохін, В.Т.Черепін, В.П.Бондаренко. С.П.Ошкадьоров, В.І.Дубоделов та інші.

Випускники факультету, які працювали працювали керівниками великих промислових підприємств: М.А.Будагьяну – директор Лутугінського заводу прокатних валків; О.О.Герасименко – директор металургійного комбінату «Запоріжсталь»; С.А.Донской – директор Єрмаковського заводу феросплавів (Казахстан), Р.Л.Снежной – директор науково-дослідного інституту спеціальних способів литва (Одеса); В.Г.Удовенко – директор Нижне-Тагільського металургійного комбінату; О.В. Шокул – директор «Азовсталь». Це далеко не повні дані.

В теперішній час кафедри факультету займаються підготовкою бакалаврів (4 роки навчання), спеціалістів (5,5 років навчання), магістрів (6 років навчання). На факультеті крім 60 штатних викладачів, працюють 39 за сумісництвом. Це в основному співробітники академічних інститутів, доктори технічних наук, професори.Автор: Чернега Д. Ф.
Оціни статтю:
-3-2-10+1+2+3
Рейтинг: 794
Переглядів: 981
Дата: 18.12.2009

Коментарі:
Перейти Перейти